Information om RISE Viktorias behandling av personuppgifter, relaterat till GDPR

RISE Viktoria är ett forskningsinstitut inom RISE Research Institute of Sweden, Sveriges helägda forskningsinstitut. Om Du är kund, samarbetsparter, har deltagit i något av våra forskningsprojekt, har besökt något av våra event eller om Du träffat någon av våra medarbetare – då lagrar och bearbetar vi sannolikt personuppgifter om Dig. Denna information beskriver hur RISE Viktoria behandlar Dina personuppgifter och vilka rättigheter Du har att påverka denna behandling. I vår hantering av Dina personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) GDPR 2016/679, som träder i kraft 2018-05-25.

Vem är ansvarig för insamlingen?

RISE Viktoria AB , med organisationsnummer 556542-4339, Lindholmspiren 3A, SE-417 56 Göteborg (nedan kallad ”Viktoria”) är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av de personuppgifter som dessa riktlinjer avser.

Varför behandlar Viktoria uppgifter om Dig?

Viktoria behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statligt ägt forskningsinstitut. Vårt uppdrag är att långsiktigt stärka konkurrenskraften hos svenska företag och svensk offentlig sektor. Vi gör det genom att bedriva grundforskning, tillämpad forskning eller experimentell utveckling och sprida våra resultat genom undervisning, publikationer eller annan tekniköverföring. Vårt speciella fokus är att, med IT- och kommunikationsteknik (ICT) som verktyg, bidra till hållbar omställning av det globala transportsystemet i riktning mot hållbar mobilitet.

All behandling av personuppgifter som sker hos Viktoria är ett led i att fullgöra ovanstående uppdrag och att i denna verksamhet säkerställa spårbarhet för verksamhetens utveckling och för att kunna verifiera ingångna avtal och åtaganden samt verifiera att vi följer ingångna avtal och svensk lag.

Vilka uppgifter behandlar Viktoria?

Viktoria samlar in, registrerar, lagrar och behandlar personuppgifter i såväl elektronisk form som i pappersform. Vi lagrar och bearbetar uppgifterna i strukturerad form i databaser och ärendehanteringssystem men också i ostrukturerad form såsom artiklar och rapporter, sociala medier, e-post och webbsidor.

Vilka personuppgifter vi behandlar och vilken behandling som sker beror på anledningen till behandlingen (ändamålet). Exempel på personuppgifter som förekommer i Viktorias behandling är:

  • Kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-post
  • Arbetsgivarens namn och kontaktuppgifter
  • Personnummer (ansöknings- och anställningsärenden, legala ärenden)
  • Personuppgifter som samlas vid ansökan om anställning
  • Konto- och bankinformation (för löner och andra utbetalningar)
  • Personuppgifter som insamlats inom ramen för forskningsprojekt
  • Personuppgifter som samlas vid deltagande i Viktorias aktiviteter

Varför får Viktoria samla och behandla uppgifter om Dig?

I de flesta fall bestämmer Du själv om vi får samla och behandla Dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för att vi får göra detta kan vara Ditt medgivande eller för att vi skall kunna fullgöra avtal och förpliktelser som vi har träffat med Dig eller Din arbetsgivare. Det kan också bero på vår skyldighet enligt lag eller vårt berättigade intresse att dokumentera och kunna verifiera vår forskning och vår legala verksamhet.

Varifrån har vi fått Dina personuppgifter?

I de flesta fall får vi de personuppgifter som vi hanterar direkt från den registrerade personen. Du kan ha skickat uppgifterna till oss genom e-post eller Du kan ha förmedlat dem till någon av Viktorias medarbetare i samband med ett personligt möte. Vi kan också ha fått dem av någon representant för Din arbetsgivare i samband en verksamhetsrelaterad kontakt. I samband med att vi samlar information för fullgörandet av Viktorias uppdrag och verksamhet kan vi också samla in uppgifter från andra källor såsom LinkedIn, Eniro, Hitta, Bolagsverket, Allabolag etc.

Vilka kan ta del av Dina personuppgifter?

Inom ramen för sina arbetsuppgifter kan Viktorias medarbetare komma att behandla Dina personuppgifter för det syfte de samlades in och som beskrivs i denna information. Inom ramen för våra åtaganden och samarbeten med Dig och Din arbetsgivare kan Viktoria komma att förmedla personuppgifter till tredje part som är del av detta samarbete. Sådan tredje part kan finnas utanför EU. Viktoria kommer inte överlämna personuppgifter till tredje part utan rättsligt stöd.

Hur länge sparar Viktoria Dina personuppgifter?

Viktoria sparar Dina personuppgifter endast så länge vi behöver för att uppnå ändamålet med behandlingen, inom ramen för gällande lagstiftning.

Du har rätt att återkalla Ditt samtycke

Om Viktorias behandling av Dina personuppgifter grundar sig på Ditt samtycke så har Du rätt att när som helst återkalla Ditt samtycke. Du kan göra detta genom att skicka ett mail till gdpr [at] caps.viktoria.se eller kontakta oss på annat sätt. Du kan dock inte återkalla Ditt samtycke att gälla retroaktivt.

Vilka fler rättigheter har Du när det gäller Viktorias behandling av Dina personuppgifter?

Du kan när som helst och utan kostnad få information om de personuppgifter om Dig som Viktoria lagrar, om detta sker i rimlig omfattning. Du kan begära ändring av felaktig uppgift och Du kan begära att vi raderar uppgifterna eller begränsar behandlingen av Dina personuppgifter. Du kan också invända mot den behandling av Dina personuppgifter som Viktoria gör och Du har rätt att få Dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Önskar Du kontakt med Viktoria med anledning av dessa rättigheter ber vi Dig skriva till RISE Viktoria AB, Lindholmspiren 3A, SE-417 56 Göteborg. Du kan också kontakta oss via e-post till gdpr [at] caps.viktoria.se.

Du har också rätt att vända Dig med klagomål till Datainspektionen.