Forskning ger avtryck i samhällsplaneringen

19 September, 2017 - 15:42

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet som lades fram nyligen kommer en rad förslag som är direkta resultat av forskningsarbete där RISE varit ledande eller bidragit väsentligt. Infrastrukturplanen visar på ett konkret sätt hur institutssektorns tillämpade forskning är viktig och ger direkt nytta och vägledning för samhället i utveckling mot en hållbar framtid.

Institutssektorn har inte bara uppgiften att stötta svensk industri och företag i sin utveckling. Stöd till innovation inom offentlig sektor och utveckling mot ett hållbart samhälle är minst lika viktigt.

På RISE Viktoria bedrivs forskning om hur transportsystemet kan bli mer hållbart med hjälp av digitalisering. Forskningen bedrivs inom alla trafikslag och på såväl fordonsområdet som inom trafiksystem och användarfrågor.

Nyligen lämnade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportsystemet med förslag på infrastrukturåtgärder och prioriteringar som bör göras fram till 2029. I detta förslag hittar man flera direkta resultat av forskningsprojekt inom RISE.

Som ett prioriterat forskningsområde i planen nämns bland annat Sea Traffic Management (STM) där RISE Viktoria varit en viktig partner till Sjöfartsverket i arbetet med att utveckla teknik och tjänster för en säkrare, effektivare och mer hållbar internationell sjöfart.

Bland informations- och kunskapshöjande åtgärder som föreslås prioriteras hittar man bl.a arbetet med Kombinerad Mobilitet som tjänst (KM/MaaS) och den nationella färdplanen för hur MaaS skall kunna implementeras i stor skala. Detta arbete leds av RISE Viktoria genom projektet KOMPIS. Syftet är att möjliggöra fullständig mobilitet, utan att behöva äga en bil. Samlade erbjudanden och abonnemang på mobilitet skall kunna erbjuda motsvarande rörlighet som egen bil och dessutom möjligheten att välja ett hållbart resande med delade resurser samt gång och cykel.

Även RISE långsiktiga arbete med öppen data från kollektivtrafik och transportsystemet uppmärksammas i förslaget till infrastrukturplan. Kraftsamling Öppna Data, ett initiativ från kollektivtrafiken där RISE Viktoria deltog som en viktig part, levererade ett förslag till gemensam nationell ansats för data som för tillhandahållas av kollektivtrafiken för andra aktörer. Initiativet och dess fortsättning lyfts i planen fram för att underlätta framtida tjänsteutveckling och mobilitetstjänster till gagn för medborgare och resenärer.

Infrastrukturplanen visar på ett konkret sätt hur institutssektorns tillämpade forskning är viktig och ger direkt nytta och vägledning för samhället i utveckling mot en hållbar framtid.

Se förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2019.