Pia Sandvik ny VD för ett starkare RISE

4 April, 2016 - 21:28

RISE, Research Institutes of Sweden, övertar industriägarnas aktier i SP, Swedish ICT och Innventia och bildar ett sammanhållet forskningsinstitut. Samtidigt föreslår styrelsen att Pia Sandvik utses till ny VD i RISE.

I syfte att ytterligare stärka RISE förmåga att växa och utvecklas som forsknings- och innovationspartner har de 13 industriägarna i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Innventia per den 1 april 2016 överlåtit sina aktier i respektive institut till RISE. RISE blir därigenom ensam ägare till forskningskoncernen.

Parallellt genomförs organisationsförändringar i RISE, som tillsammans med aktieöverlåtelserna bidrar till mer kraftfull intern samordning avseende bland annat kunderbjudande, strategiutveckling, och RISE synlighet i viktiga intressentgrupper. Det fortsatt nära samarbetet mellan RISE och industriägarna och industrins strategiska inflytande på forskningen säkerställs genom nyinrättade forskningsråd.

Pia Sandvik, styrelseordförande i RISE, kommenterar:

- Med en sammanhållen organisation stärks RISE förmåga att med snabbhet och flexibilitet möta nya behov inom industrin, exempelvis industrins behov av branschöverskridande forskning. RISE ska fortsätta växa och bli en ännu starkare och konkurrenskraftig aktör i ett effektivt nationellt innovationssystem med en stark leverans till svenskt näringsliv.

Anders Caspár, Director External Research Relations, Ericsson och industriägarrepresentant för Swedish ICT kommenterar:

- För Ericsson är samverkan med olika forskningsinstitut av stor vikt och denna förändring skapar möjlighet att kraftsamla RISE kompetens för långsiktig och strategisk bransch­överbryggande samverkan. En samlad grupp med ökad konkurrenskraft kan vara en stark möjliggörare i den pågående digitala transformeringen för företag och samhälle.

Mikael Hannus, Innovationschef Sverige, Stora Enso och industriägarrepresentant i Innventia, kommenterar:

- För oss är det viktigt att institutssektorn har hög kompetens och ett relevant erbjudande till industrin. Den förmågan stärks med den konsolidering som nu genomförs.

Pia Sandvik ny VD i RISE

För att förstärka RISE verkställande ledning och ytterligare förbereda bolaget för nästa utvecklingssteg föreslår styrelsen att Pia Sandvik utses till ny VD. Pia Sandvik är idag VD på Länsförsäkringar Jämtland samt styrelseordförande i RISE och efterträder Olof Sandén från och med 1 juli 2016 efter sedvanliga MBL-förhandlingar. Olof Sandén övergår då till en roll som vice VD.

Pia Sandvik, föreslagen VD för RISE, kommenterar:

- Jag ser med glädje och ödmjukhet fram emot uppdraget att få leda arbetet med implementering av den nya organisationen och realisera de gemensamma förbättringarna som våra kunder efterlyser. Jag vill även framföra mitt varma tack till Olof Sandén som på ett föredömligt sätt har slutfört förhandlingsarbetet i dialog med industriägarna och lagt grunden för det som vi nu tillsammans ska ta vidare till nästa nivå.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pia Sandvik, tel. 070-322 8704

Om Pia Sandvik

Pia Sandvik (f.1964), styrelseordförande i RISE AB, ledamot sedan 2009. VD Länsförsäkringar Jämtland. Tidigare rektor vid Luleå tekniska universitet. Civilingenjör (maskinteknik, Linköpings universitet), teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik. Styrelseledamot i Länsförsäkringar AB, Stiftelsen för Strategisk Forskning, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och Akademiska Hus samt ledamot i IVA:s näringslivsråd. En av fyra medlemmar i regeringens advisory board med uppdrag att stärka Sveriges nyindustrialisering.

Gå till RISE pressmeddelande