ProjectAutonoma fordon för ökad tillgänglighet

Autonoma fordon för ökad tillgänglighet

Vi befinner oss i början på en transformation av transportsystemet som har möjlighet att leda
till ett säkrare, mer hållbart och socialt inkluderande transportsystem. Automatisering,
tjänstefiering och elektrifiering är komponenter som troligtvis kommer bidra till den visionen.
Stora grupper i samhället möter idag hinder i delar av transportsystemet, vilket antingen
skapar begränsad rörelsefrihet för individen eller stora kostnader för samhället. I argumentet
för autonoma fordon och det automatiska transportsystemet används ofta dessa grupper som
exempel då man vill beskriva nyttan av denna teknikutveckling. Men hur väl möter dessa
lösningar deras behov? Ser behoven olika ut för olika grupper, och kan de till och med vara i
konflikt? För första gången (?), har vi möjlighet att anpassa transportsystemet till dessa
gruppers behov innan ramverk, tekniklösningar och infrastrukturmodeller fastslås. Istället för
att tvinga fram dyrbara efteranpassningar, kan vi påverka utvecklingen genom att redan i
utvecklingsfasen ta fram mallar och måttstockar för hur väl dessa behov tillgodoses.
Detta projekt avser att utveckla dessa måttstockar och verktyg.
Genom en väl beprövad process kommer projektet identifiera relevanta och kritiska
frågeställningar för ett antal av dessa grupper. För gruppen synskadade kommer vi dessutom
att validera resultatet genom ett eller flera tillämpade lösningar och experiment. Dessa
kommer att genomföras tillsammans med brukare ur dessa grupper.
Projektet kommer därigenom också identifiera gap och utvecklingsbehov för både teknik och
processer, som kan ligga till grund för framtida utlysningar, forsknings- och utvecklingsprojekt
hos både offentliga parter, forskningsorganisationer och industri.