Dencity

Den svenska tillväxtmotorn finns i städerna och genom tidigare adressering av transportfrågor och ett tydligt brukarperspektiv utmanar DenCity till att utveckla och testa nya innovativa lösningar och processer, vilket möjliggör fortsatt tillväxt och skapar nya affärsmöjligheter.

DenCity tar utgångspunkt i byggandet av Frihamnsområdet i Göteborg, där 9 000 bostäder och 15 000 arbetsplatser finnas om 20 år. Hur hanterar man transporter av människor och varor i en allt tätare stad, där den egna bilen får mindre betydelse och tillgänlighet är frågeställningen istället ? I projektet skall koncept för mobilitetstjänster stöttade av digital infrastruktur, innoveras och demonsteras.

DenCity adresserar den globala, och nationella utmaningen kring urbanisering och allt mer ökande konkurrens om det attraktiva stadsrummet. Under projektets initieringsfas har en omfattande workshop-process bedrivits tillsammans med det utökade projektkonsortiet parallellt med förstudier, behovsanalyser och omvärldsbevakning för att skapa en djup förståelse för de behov som adresseras och förutsättningar som måste tas hänsyn till samt för att svetsa samman projektkonsortiet inför steg 2.

DenCity-idén syftar till att konsolidera de allt mer fragmenterade transportflödena i ett system som integrerar gods (inkl. avfall) samt persontransporter. Genom nyttjande av urbana vattenvägar för gods- och avfallsleveranser samt elektriska godsfordon som möjliggör för tysta och emissionsfria leveranser nattetid och i nollemissions-zoner nyttjas befintlig och kraftigt outnyttjad infrastruktur mer effektivt.

Detta kommer att göras genom att adressera fyra olika typer av lösningar, som gemensamt svarar för en övergripande lösning på syftet: hur vi kan tillhandahålla hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar med begränsat rum för fordon. Dessa lösningar kommer att demonstreras, utvärderas och utvecklas genom sex arbetspaket:

Nollemissionsleveranser, Urbana vattenvägar, Möjliggörande infrastruktur för täta stadsdelar, Urbana tjänster och leveranser, Systemintegration och utvärdering, samt Projektledning. Projektet är unikt genom att integrera både gods- och personmobilitet i lösningar och demonstrationer, samt att integrera dessa frågor på ett tidigt stadie i stadens planprocess. Konkret kommer lösningarna resultera i minskad trängsel, miljöeffekter, ökad livskvalitet samt nya produkter och tjänster.

Viktoria kommer i projektet att ansvara för arbetspaketet om Infrastruktur för täta stadsdelar, och speciellt arbeta med frågan kring Mobility Broker och affärsmodeller kring detta.