ProjectFinansiering av cirkulära affärsmodeller - risker och möjligheter

Application Areas
Finansiering av cirkulära affärsmodeller - risker och möjligheter

Projektet kommer att, genom samarbete med tillverkande företag och bankfinansaktörer, kartlägga dels vilken roll finansieringen spelar för små och medelstora tillverkande företags (SMF) övergång till cirkulära affärsmodeller – som hinder och möjliggörare – och dels kartlägga hur finanssektorn ser på cirkulära affärsmodeller i termer av riskbedömning, värdering, avkastningskrav och långsiktighet. Vi gör detta genom intervjustudier med tillverkande och säljande SMF:er, och genom intervjustudier med ett antal banker. Sammantaget kommer detta att ge dels ett antal typfallsstudier över företagens utmaningar, och dels en kartläggning av bankernas syn på finansiering av cirkulära affärsmodeller, varifrån vi kan förstå nya möjligheter, begränsningar och roller för finanssektorn i stort.

Ur både den finansiella- och tillverkande sektorns perspektiv finns stora fördelar och potentiella affärsmöjligheter med att vara tidigt ute och skapa innovativa lösningar för behoven som uppkommer med de nya affärsmodellerna i tillverkande industri. Båda sektorerna befinner sig i en brytningstid när gamla sätt att tjäna pengar och värdera tillgångar och risk utmanas av nya affärslogiker och ny teknik som innebär nya former att utveckla, producera, leverera, ta betalt mm.

Detta projekt genererar ny innovativ kunskap om finansiering och dess roll som möjliggörare i företagens övergång till cirkulär ekonomi och verklig resurseffektivitet.