ProjectHemmaladdning för flerfamiljshus i städer - Fallstudie Göteborg

Application Areas
Hemmaladdning för flerfamiljshus i städer - Fallstudie Göteborg

Den enskilt viktigaste platsen för laddning av elfordon är i närheten av bostaden och det finns därför ett behov av att underlätta för de som bor i flerfamiljshus att ladda sin elbil i närheten av hemmet.

Efterfrågan på laddmöjlighet från boende i flerfamiljshus ökar varje dag. I Göteborg anses det finnas ett akut behov av att kunna möta efterfrågan och detta vill man göra genom att erbjuda en enhetlig lösning i staden. Den uppenbara risken är annars att fastighetsägare skapar egna lösningar som snarare skapar oreda och låsningar i längden.

För att ta fram en enhetlig lösning krävs samverkan mellan flera aktörer. En nyckelfaktor till att projektet nått viktiga resultat har just varit att samverkan stått i fokus. I resultatet från projektet finns en gemensam handlingsplan för Göteborg innehållande planerade aktiviteter det närmsta året och gemensamma ståndpunkter. 

Projektet har letts av forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT och avgränsats som en fallstudie med fokus på Göteborg. Projektet har finansierats av Energimyndigheten och medverkande projektparter har varit Familjebostäder i Göteborg, Göteborg Energi, Göteborgs Stads Parkerings AB och Trafikkontoret i Göteborg.