ProjectInformationens värde ur ett ekonomiskt perspektiv

Informationens värde ur ett ekonomiskt perspektiv

Målet för detta projekt är att bidra till utvecklingen av strategiska ansatser och modeller för värdering av digital information, liksom en ökad kunskap om informationens värde hos en modern myndighet. RISE Viktorias uppdrag är att, utifrån sina kunskaper om digitala strategier, affärsmodeller och informationssystem inom transport, utvärdera värderingsmodeller och tillämpa vald modell på en fallstudie från Trafikverket. Projektet har en explorativ ansats och förväntas ge ett kunskapsbidrag kring informationens betydelse för myndigheter i rollen som beställare.