ProjectIT i framkant möter Trafikverkets utmaningar

Application Areas
IT i framkant möter Trafikverkets utmaningar

Den ökade digitaliseringen av världen ställer nya ständigt föränderliga krav på Trafikverket. Traditionellt har fokus på verksamheten varit att utveckla och underhålla fysiska transportnätverk med tillhörande tjänster och kvalitetskriterier såsom punktlighet, anläggningseffektivitet och kundnytta. Numera det inte längre bara traditionella sammanhang, såsom lagar, fysisk infrastruktur, eller politiska förutsättningar som förändras med jämna mellanrum utan digitaliseringen påverkar andra faktorer som organisationer inte kan förutse eller planera inför. Exempel på den ökade digitaliseringen av världen är den snabba ökningen av användandet av öppna digitala plattformar såsom Android och Facebook, realtids data som ändrar innehåll, betydelse och struktur (exempelvis GPS-data som används både för att följa gods och hur snabbt man sprang på sin senaste löprunda), och snabbt växande antal uppkopplade enheter.

Digitaliseringen kan delas upp i två delar, digital teknik och digitala strategier. Såväl individer som företag och organisationer är i dag beroende av digital teknik för att genomföra uppgifter och aktiviteter. Digital teknik är dock en teknik med oerhört hög förändringstakt – på endast två år fördubblas exempelvis beräkningshastigheten och antalet applikationsområden ökar snabbt. Inget annat område kommer i närheten av en sådan förändringstakt. Såväl i våra privata liv som inom organisationer och företag skapar detta stora möjligheter till effektivisering men genererar samtidigt ökade krav på konstant anpassning och flexibilitet. Digital teknik skapar dock sällan ett värde i sig självt, hur tekniken stödjer de uppgifter vi har att lösa är därför också vad som avgör dess nytta. All utveckling av verksamhet baserad på IT bygger därför på en förståelse av vilka de grundläggande värdeskapande aktiviteterna är och hur de kan förbättras, förstärkas eller omvandlas. För att kunna dra nytta av den digitala tekniken fordras det digitala strategier. Dessa strategier påverkar Trafikverket på alla områden i organisationen, från affärsmodeller till sociotekniska infrastrukturer. Då Trafikverket numera sammanför fysiska infrastrukturer (såsom vägar och järnvägar) med digital teknik och ekosystem (såsom plattformar och sensorteknologi) behöver man finna dynamiska digitala strategier för hur dessa skall komplettera och dra nytta av varandra. För att möjliggöra detta krävs gemensamma målbilder och en organisation med flexibla strukturer som möjliggör ständig förändring. I ett paradigmskifte som detta är det viktigt att balansera digitaliseringens möjligheter gentemot organisatoriska konsekvenser och potential.

Syfte och mål

  • Kartlägga pågående och planerade IT-relaterade projekt som har koppling till
  • Trafikverket och relaterad bransch
  • Lokalisera gap inom Trafikverket där IT-relaterad forskning möjliggör förbättringar inom Trafikverket och relaterad bransch
  • Hitta lämplig kompetens inom forskningsinstitut och universitet och näringsliv som kan hjälpa Trafikverket genom att beforska identifierade gap

Vill du veta mer om projektet? Välkommen att kontakta oss!

Taline Jadaan, forskare Viktoria Swedish ICT
Telefonnummer: 070-651 00 12, E-post: taline.jadaan [at] viktoria.se