ProjectÖppen kollektivtrafikinformation

Application Areas
Competence Areas at RISE ICT
Öppen kollektivtrafikinformation

Projektet syftar att i nära samarbete med aktörer inom kollektivtrafikbranschen arbeta fram en generaliserbar process för att som aktör inom kollektivtrafikbranschen komma igång med att aktivt arbete med att tillhandahålla öppen data till tredjepartsutvecklare.

Flera aktörer i branschen har en ambition att öppna upp information för tredjepartsutvecklare, men saknar idag strategi kring vilka informationskällor som kan vara aktuella att öppna upp samt på vilket sätt detta kan genomföras. Inom ramen för projektet kommer dessa frågor att adresseras i syfte att identifiera aktuella datakällor samt på ett framgångsrikt sätt tillgängliggöra dessa i form av pilotförsök.

Ur ett samhällsperspektiv är öppen information inom persontrafikområdet grunden för utvecklingen av innovativa resetjänster tillsammans med aktörer som idag står utanför dagens branschstruktur. Tjänster som sträcker sig utanför dagens strukturer är en förutsättning för att förverkliga målsättningar kring hållbarhet i termer av co-modalitet och aktiva beslut kring resande, där samverkan krävs mellan en rad olika aktörer. Vidare syftar omregleringen av kollektivtrafikbranschen till en ökad mångfald inom området, och för att detta utbud ska komma resenärerna till gagn krävs verktyg som ger resenären möjligheter att få information om utbudet. En grund för detta är öppen information från branschens aktörer. Dessutom lägger öppen data grunden för utvecklingen av ett nytt ekosystem kring tredjepartsutvecklare som utvecklar nya tjänster och kunderbjudanden med de öppna datakällorna som grund.

Ur ett enskilt trafikföretags perspektiv kan arbetet med öppen data vara en del av att synliggöra sitt erbjudande genom en mångfald av kanaler och tjänster. Samtidigt kan öppenheten ses som ett hot mot konkurrensfördelar såsom egna tjänster, varumärket och i förlängningen den egna affärsmodellen. För ett framgångsrikt arbete med öppen data krävs därför ett grundligt arbete med att identifiera dessa risker och sätta dem i relation till möjligheterna med att öppna upp. På många sätt kräver ett arbete med öppen information en förändring i tankesätt och perspektiv, till exempel genom att i viss utsträckning släppa kontrollen över vissa delar av sitt erbjudande. Med bakgrund av den stundande omregleringen av kollektivtrafiken kan detta projekt inspirera branschens aktörer att arbeta proaktivt och strategiskt med dessa frågor.

Projektet kommer att genomföras under 2012 i med industriforksningsinstitutet Viktoria som drivande part. Genom den kunskap som byggts upp inom ramen för forskningsprogrammet ISET (innovation för hållbart vardagsresande), utvecklingen av Trafiklab, West Coast Travel Hack 2011 ska potentiella informationsmängder hos aktörer inom kollektivtrafikbranschen identifieras och på försök tillgängliggöras genom den befintliga infrastrukturen i branschinitiativet Trafiklab. 

External homepage: 
http://www.trafiklab.se