ProjectPONTON

Competence Areas at RISE ICT
PONTON

Problem:

En central utmaning för acceleratorer är att ta in och implementera innovativa lösningar från tredjepartsutvecklare i de egna mottagande hemmaorganisationerna.
3 olika typer av mottagare kan identifieras:

  1. Etablerade verksamheter med stark struktur
  2. Nyetablerade verksamheter inom etablerade teknikområden
  3. Nya aktörer som anammat ett fullt agiltarbetssätt

Orsakerna är många, t.ex.:

  • Nödvändiga linjeavsnitt fokuserar annat
  • Resurser av olika slag finns inte på plats
  • Viktiga verksamheter saknas och behöver skapas
  • Inköpsrutiner är skapade för att arbeta med traditionella leverantörskedjor

Att bygga om linjeorganisationerna skulle bli mycket omfattande om ens möjligt.

Lösningidé:

Istället för att bygga om organisationer utgår projektet från idén att skapa ett flexibelt gränssnitt mellan accelerator och fordonstillverkarnas linjeorganisation.

Tankefigur: man kan likna det vid provisoriska hamnar för att lossa gods där det saknas lämpliga och fungerande hamnar. ”Mulberryharbour” vid landstigningen i Normandie är kanske det mest kända exemplet.

I liknelsen motsvaras godset av tredjeparts-lösningar (inkl startupen), fartygen av acceleratorer och strandavsnittet av en fordonstillverkares linjeorganisation.