Projectpre-GOTRIS- Förstudie ITS stöd för godstransport på Göta Älv

pre-GOTRIS- Förstudie ITS stöd för godstransport på Göta Älv

Projektet startade med en förstudie som avsågatt studera hur ITS1-lösningar kan stödja ett varaktigt transportsystem på Göta Älv / Vänern i enlighet med utredningen "Förstudie angående mer godstrafik på Göta Älv (Arvidsson, 2008) som genomfördes på uppdrag av VGR.

 Projektet identifierade de viktigaste områdena där ITS-lösningar kan a) undanröja eller minimera hinder för en Älvpendeltrafik eller b) ge förbättrade möjligheter för Älvpendeltrafik c) utgör legala eller verksamhetsmässiga förutsättningar för en Älvpendeltrafik.

Projektet har också identifierat och involverat aktörer som kan ha en roll avseende ITS-lösningar i ett Göta-Älv system. Vilka roller och ansvar dessa skulle ha i en implementering av ett Göta Älv River Information System (RIS) kommer också att beskrivas.

Projektet  identifierade ett antal förslag till demonstratorer som i en andra fas skulle kunna genomföras för att visa på effekter och nytta med ITS lösningar i ett älv-pendel system. Målsättningen är att dessa skall kunna realiseras i en fas två av detta projekt, med inriktning på demonstratorer och aktionsforskning inom dessa områden.

Här hittar du en Publik rapport över projektet

 

Projektet finansieras av

Västra Götalandsregionen, Göteborg Energi Forskningsstiftelse, Swedish ICT

November 2011-mars 2012 genomfördes också ett A-projekt inom Vinnovas Utmaningsdriven innovation , med syfte att ansöka om ett s.k B-projekt för att realisera en pilot med många av de identifierade tjänstera.

Slutrapport för Vinnova A-projekt hittar du här

Ett demonstrationsprojekt baserat på förstudien startades 2012 och här kan du läsa om GOTRIS projektet