ProjectTalking About Crisis

Talking About Crisis

Temporär Infrastrukturell Integration För Gemensam Lägesinformation

Texten beskriver ett projekt där finansieringen fortfarande inte är säkerställd. Arbete pågår med att säkra finansieringen.

Utmaningarna för att erbjuda en tvärsektoriell gemensam lägesbild är flera, däribland den heterogena systemfloran som omfattar system på nationell, regional och lokalnivå. Olika organisationer har specialdesignade system vilket orsakar svårigheter för utbyte av information mellan en större mängd aktörer. Lägesinformation och gemensam lägesbild behöver finnas tillgängligt i krisaktörernas operativa sammanhang.

Krisaktörer arbetar mobilt vilket gör att lägesinformation och en gemensam lägesbild behöver förmedlas till den typ av teknologi som aktörerna faktiskt bär med sig såsom bärbara datorer, mobiltelefoner, Tetra/Rakel-terminaler, samt över den kommunikationsinfrastruktur som finns tillgänglig, Rakel-nätet, mobilnät samt mobilt bredbandsnät.

Projektet skall studera regional tvärsektoriell krissamverkan med Göteborgsregionen som utgångspunkt för att utveckla sofistikerad informationsteknologi i form av mekanismer för temporär integration av krisaktörernas heterogena informationsinfrastrukturer.

 

Short version in english. The project focus on new innovative mobile services
on personal communication devices for Swedish crisis response
organizations. The objective is to design and deploy new services that
improves the ability of crisis response organizations to share information and
establish a common operating picture in crisis response work. The project
is a continuation of the extended fieldwork on rescue and police work
in previous projects at the Public Safety Research Group.

Contact:
Please contact jonas.landgren [at] viktoria.se for further information.

 

 

External homepage: