Cykeleffekt - Slutrapport för förstudie

Author: 
Smith, G., Niska, A. & Grönqvist, T.
Type of publication: 
Other
Abstract: 

Det finns sedan länge en bred politisk samsyn i Sverige kring att andelen cykelresor bör ökas. Trots detta är det svårt att påvisa någon övergripande positiv trend. En bidragande orsak är att det i dagsläget saknas grundläggande kunskap om hur utformning, drift och underhåll av cykelinfrastruktur påverkar cyklisterna och cykeltrafiken. Kunskapsluckorna gör det svårt för trafikplanerare att prioritera mellan olika typer av åtgärder samt att motivera sina val gentemot beslutsfattare. Det leder i sin tur till att utväxlingen av tilldelade resurser inte maximeras.

Det överliggande syftet med forskningsinitiativet Cykeleffekt är att komplettera befintliga handböcker om cykelinfrastruktur med kunskap om vilken effekt olika typer av infrastrukturåtgärder ämnade att främja cykling har. För att möjliggöra forskningen krävs en samverkansplattform mellan kommuner och forskningsinstanser samt tillgång till faktiska infrastrukturåtgärder/-objekt att studera. Huvudmålet med den här förstudien var därför att bedöma potentialen för att koppla den typen av forskningsprojekt till det nybildade kommunnätverket Svenska Cykelstäder.

För att kunna bedöma forskningspotentialen utfördes: en kort litteraturöversikt över befintlig kunskap om effekten av åtgärder och identifierade metoder för att utreda effektsamband; en konkretisering av nätverkets upplägg och agenda samt; en kartläggning av medlemskommunerna planerade åtgärder och intresse i att beforska effektsamband.

Litteraturstudien pekade på att kunskapen om effekten av cykelinfrastrukturåtgärder är låg men att det finns metoder för att möjliggöra den forskning som krävs för att ta fram hypoteser om effektsamband. Det konkretiserade nätverket ansågs vara en lämplig plattform att koppla samma forskningsinstanser och kommunala cykelplanerare kring sådan forskning. Kommunerna uttryckte dessutom stort intresse för att delta i framtida forskningsprojekt och det finns gott om planerade infrastrukturåtgärder att beforska inom nätverket. I kontakten med kommunerna framkom det även att de tror att de skulle kunna utnyttja sina resurser för att öka andelen cykling bättre om de hade större tillgång till dokumenterad kunskap om effektsamband. Sammantaget bedömdes forskningspotentialen därav som god.

Som slutprodukt för förstudien utvecklades ett förslag till syfte, mål, upplägg och genomförandeplan för fortsatt forskning med koppling till Svenska Cykelstäder.

Keywords: 
Bicycle
Year: 
2014
Publication: 
PDF icon cykeleffekt_-_forstudie.pdf