Kraftsamling Öppna Trafikdata - en målbild för Sverige

Author: 
Rudmark, D., Arnestrand, E., Lundh, A., Östlund H.
Type of publication: 
Other
Abstract: 

Digitaliseringen i Sverige går bra och vi ligger på tredje plats i Europa enligt Digital Economy
and Society Index, DESI, undersökningen för 2017. Index inom offentlig sektor drar dock ner
vår placering. Motiveringen gör gällande att Sverige ligger över medel i Europa men i arbetet
kring öppna data ligger Sverige efter. Mätningar som gjorts av bl.a. Open Data Barometer visa
på liknande resultat. Detta är något som Forum för Transportinnovation i Sverige vill ändra på.
En grundsten för att påskynda digitaliseringen inom mobilitetsområdet i syfte att bättre kunna
hantera klimatmålen och skapa ett smartare resande i framtiden är att tillgängliggöra trafikdata
från alla aktörer i transportsystemet. På så sätt läggs grunden för att nya smarta tjänster kan
utvecklas av tredjepartsutvecklare. Omvärldsanalysen visar att flera globala initiativ som
Plannerstack i Holland och Transport for London har nått kraftfulla resultat genom att
tillgängliggöra trafikdata. Dessutom har flera nya arbetstillfällen skapats och takten i
utvecklingen av smarta tjänster har ökat dramatiskt.

Ett gemensamt initiativ tog form i Sverige under 2016 och projekt Kraftsamling Öppna
Trafikdata startades samma år. Målet med projektet var att hitta en gemensam nationell
målbild för öppna trafikdata med start i den offentliga sektorn och ta fram en handlingsplan
med åtgärder för att realisera målbilden. Projektet delades upp i sex workshops där olika
fokusområden bearbetades av sex regionala kollektivtrafikmyndigheter, Trafikverket,
Samtrafiken och tredjepartsutvecklare. Projektet finansierades av Vinnova samt av deltagande
branschaktörer inkind där intresset var stort av att få delta i projektet. Arbetet med en målbild
för nationella öppna kollektivtrafikdata resulterat i fem områden med förankrade lösningar;
datamängder och tjänster, licenser och villkor, IT-arkitektur, organisation samt finansiering.
Under projektet gjordes en GAP-analys över vilka data som idag saknas. Fullständiga
nationella data kring både realtid och mer utförliga tidtabellsdata, biljettförsäljningstjänster
samt pendelparkeringsdata var några data och tjänster som idag saknas. Projektet har därför
identifierat 12 datamängder och tjänster som kollektivtrafiken behöver tillhandahålla i sin
helhet för att möjliggöra smarta mobilitetstjänster. Dessa inkluderar datamängder kring
planerad trafik och realtidsinformation samt tjänster för reseplanering och biljettförsäljning.
De licenser och villkor som reglerar vidareutnyttjande av tillgängliggjord trafikinformation ska
harmoniseras. Tre olika typer av villkor behövs; för vidareanvändning av datamängder, för
tillgång/access samt för biljettförsäljning.
IT-arkitekturen innehåller en nationell utvecklarportal för tredjepartsutvecklare och en nationell
åtkomstpunkt där samtliga 12 datamängder och tjänster tillgängliggörs. En vidareutvecklad
version av dagens trafiklab.se kommer vara utgångspunkt för den nationella
utvecklingsportalen. Centrala standarder mellan trafikföretag och nationell åtkomstpunkt är
NOPTIS och BoB. Centrala standarder mot tredjepartsutvecklare är GTFS, NeTEx och BoB.
Den organisation som krävs ska baseras på ledorden öppenhet och synlighet,
professionalism, samskapande och samhällsnytta. Organisationen får en central roll både i att
ansvara för de centrala tekniska lösningarna och för samverkan inom och utom branschen.
Genom denna samverkan får de organisationer som levererar data en aktiv roll i att styra
arbetet framåt i den centrala organisationen. Dessutom kommer respektive organisation att
ansvara för sin dataleverans till den nationella åtkomstpunkten och egna dataleveranser
utöver de nationella datamängder som tillgängliggörs genom den nationella åtkomstpunkten.
Branschgruppen föreslår att denna organisation realiseras genom Samtrafiken.
Finansiering av lösningen kommer på sikt (3 år beräknas för implementering) föreslås
finansieras via det pågående uppdraget att inrapportera viss gemensam trafikantinformation,  det så kallade ”GTI uppdraget”. Fram till denna tidpunkt kommer nödvändiga projektkostnader
finansieras genom en kombination av resurser från initialt deltagande parter, samtliga parter
inom gemensam trafikantinformation samt genom extern finansiering.

Year: 
2017
Link to full publication: 
https://samtrafiken.se/wp-content/uploads/2017/04/Slutrapport-_-Kraftsamling-%C3...
Official URL: 
https://samtrafiken.se/projekt/kraftsamling-oppna-data-2/