WiCh Press-kit

Press images and videos

Press images and videos on Flickr

Press images - Viktoria Swedish ICT logo

Press releases

Pressrelease - Sverige först i Europa att testa trådlös laddning av elbilar 2015-05-06

Press release - Sweden is first in Europe to test wireless charging of electric cars 2015-05-06

Organization

From RISE Viktoria:

Johan Wedlin, Project Manager
Stefan Pettersson, Research Manager, Electromobility
Jonas Andersson, Senior Researcher, Cooperative Systems
Conny Börjesson, Senior Researcher, Electromobility
Tommy Fransson, Researcher, Electromobility
Maria Nilsson, Senior Researcher, Cooperative Systems
Ellen Olausson, Researcher, Electromobility

About WiCh

WiCh (Wireless Charging of electric vehicles) is a Swedish research and demonstration project studying wireless charging of electric cars from a user’s perspective. The Swedish climate can be cold, rainy and dark so a charging solution that is quick and easy to use, and that works in all weather conditions, will be of great importance for a broad introduction of electric cars on the Swedish market. Wireless charging is considered by many to be the charging solution of the future, and it might have potential to give the electric car the edge that makes it the first choice for Swedish car buyers.

Read more at www.viktoria.se/projects/wich

About RISE Viktoria

RISE Viktoria is a non-profit research institute dedicated to enable sustainable mobility by use of information and communication technology (ICT). The overall aim is to contribute to a worldwide development that takes care of the great challenges for the automotive and transport sector: oil dependency, accidents, and impact on climate and environment. 

In the WiCh project, RISE Viktoria is both project coordinator and research partner. The project coordination includes project management, technical coordination and information; while the research parts include state-of-art studies, participation in standardization organizations, user behaviour studies and scientific reporting.

Om WiCh

WiCh (Wireless Charging of electric vehicles) är ett svenskt forsknings- och demonstrationsprojekt som studerar trådlös laddning av elbilar utifrån användarens perspektiv. Det svenska klimatet kan varar kallt, regnigt och mörkt så en laddfunktion som är snabb, enkel att använda och fungerar i alla väder kommer att vara viktigt för en bred introduktion av elbilar på den svenska marknaden. Trådlös laddning ses av många att vara framtidens laddningssystem och kan ha potential att ge elbilen en viktig fördel som kan göra den till förstahandsvalet för framtida svenska bilköpare.

Läs mer på www.viktoria.se/projects/wich

Om RISE Viktoria

RISE Viktoria är ett icke vinstdrivande forskningsinstitut som fokuserar på att möjliggöra hållbar mobilitet genom användandet av informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Det övergripande syftet är att bidra till en global utveckling som adresserar de stora utmaningarna för fordons- och transportsektorn. Dessa utmaningar är oljeberoende, trafikolyckor, trängsel och påverkan på klimat och miljö.

I WiCh-projektet är RISE Viktoria både projektkoordinator och forskningspart. Projektkoordinationen innefattar projektledning, teknisk koordinering och information, medan forskningsdelarna innefattar omvärldsstudier, deltagande i standardiseringsorgan, användarstudier och vetenskaplig rapportering.

Use of our press material

Our press material (images, press releases, social media) may be used together with proper credits by press, media, blogs etc. without extra permission from us. Viktoria Swedish ICT must always be credited by name. Any other organization, company or person that wishes to use our material, contact us and let us know how!